Distribution Network

Distribution Network

MEDICA DIVISION:

 • Nepalgunj
 • Pokhara
 • Butwal
 • Janakpur
 • Biratnagar
 • Birtamod
 • Narayanghat
 • Birgunj
 • Kathmandu
 • Dhangadhi

QUEST 1 DIVISION:

 • Kathmandu
 • Pokhara
 • Nepalgunj
 • Biratnagar
 • Birgunj

Quest 2 DIVISION:

 • KATHMANDU
 • Pokhara
 • Butwal
 • Dharan
 • Birgunj

Derma Division

 • Kathamandu
 • Dharan
 • Butwal
 • Narayanghat
 • Birgunj